لیست درمانهای ارتوپدی

ارتوپدی

تعویض مقصل ران

پکیج تعویض مفصل ران

تعویض مفصل آرنج

پکیج تعویض مفصل آرنج

تعویض مفصل زانو

پکیج تعویض مفصل زانو

جراحی کاشت پای مصنوعی

پکیج پیوند پای مصنوعی

ارتوپدی

تعویض مقصل ران

پکیج تعویض مفصل ران

تعویض مفصل آرنج

پکیج تعویض مفصل آرنج

تعویض مفصل زانو

پکیج تعویض مفصل زانو

جراحی کاشت پای مصنوعی

پکیج پیوند پای مصنوعی