لیست درمانهای مغز واعصاب

نورولوژی

اسپاینال فیوژن

پکیج اصلاح ستون فقرات ایران مدتور

DBS – پیس میکر مغزی

پکیج تحریک عمقی مغز

ناهنجاری ستون فقرات

پکیج اصلاح ستون فقرات ایران مدتور

نورولوژی

اسپاینال فیوژن

پکیج اصلاح ستون فقرات ایران مدتور

DBS – پیس میکر مغزی

پکیج تحریک عمقی مغز

ناهنجاری ستون فقرات

پکیج اصلاح ستون فقرات ایران مدتور