درمان های قلب

قلب و عروق

تعبیه پیس میکر قلب

پکیج کاشت ضربان ساز قلب ایران مدتور

ICD – باتری قلب

عمل باتری قلب (ICD) در ایران

تعویض دریچه قلب

valve replacement-icon-min

قلب و عروق

تعبیه پیس میکر قلب

پکیج کاشت ضربان ساز قلب ایران مدتور

ICD – باتری قلب

عمل باتری قلب (ICD) در ایران

تعویض دریچه قلب

valve replacement-icon-min